POGOJI, ROKI IN POSTOPEK ZA UVELJAVLJANJE PRAVICE DO ODSTOPA OD POGODBE V PRIMERU POGODB, SKLENJENIH NA DALJAVO

Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, ima potrošnik pravico, da v 14 dneh obvesti podjetjem da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev, skladno s 134. členom ZVPot-1.

Pri prodajni pogodbi začne odstopni rok pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, teči z dnem, ko:

  1. potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad blagom;
  2. potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad zadnjim kosom blaga, če je predmet pogodbe več kosov blaga, ki jih potrošnik naroči v enem naročilu;
  3. potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad zadnjo pošiljko ali kosom blaga, če je dostava blaga sestavljena iz več pošiljk ali kosov;
  4. potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad prvim kosom blaga, če je dostava blaga v določenem obdobju redna (1. odstavek 136. člena ZVPot-1).

Kupec mora o odstopu od pogodbe ponudnika nedvoumno obvestiti na naslov UNIKA TTI d.o.o., Volaričeva ulica 1, 6230 Postojna, telefonska številka +386 5 700 00 30, elektronski naslov info@unikashop.si o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe (npr. s pismom, poslanim po pošti ali po elektronski pošti).

Obvestilo o odstopu od pogodbe lahko potrošnik predloži podjetju na obrazcu za odstop od pogodbe, ki ga najdete tukaj ali z nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe. Obrazec z informacijami v zvezi z uveljavljanjem pravice potrošnika do odstopa od pogodbe (Obr. IOP) najdete tukaj.

Šteje se, da je potrošnik podal odstopno izjavo pravočasno, če jo pošlje v roku, določenem za odstop od pogodbe.

Potrošnik v zvezi z odstopom od pogodbe krije samo stroške vračila blaga. (2. odstavek 141. člena ZVPot-1).

Potrošnik je odgovoren samo za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga. (1. odstavek 142. člena ZVPot-1). V primeru vračila poškodovanega ali uporabljenega blaga ali če obstojijo druge podobne okoliščine iz 1. odstavka 142. člena ZVPot-1, bo podjetje zoper potrošnika uveljavljalo zahtevek za povračilo zmanjšane vrednosti blaga.

 Ponudnik je dolžan nemudoma oziroma najpozneje v roku 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrniti vsa prejeta plačila, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov zaradi izbire vrste dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave s strani podjetja).

Ponudnik vrne prejeta plačila potrošniku z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabljal potrošnik, razen če se je potrošnik izrecno strinjal z uporabo drugega plačilnega sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.

Ponudnik lahko zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj, razen če ponudnik ponudi možnost, da sam prevzame vrnjeno blago.  (143. člen ZVPot-1).

Razen, če sta se pogodbeni stranki dogovorili drugače, potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe  v naslednjih primerih pogodb: o dobavi zapečatenih avdio ali video posnetkov in računalniških programov, če je potrošnik po dostavi odprl varnostni pečat (5. točka 135. člena ZVPot-1), o dobavi zapečatenega blaga, ki ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, če je potrošnik po dostavi odprl pečat (7. točka 135. člena ZVPot-1), o dobavi blaga, ki je zaradi svoje narave neločljivo pomešano z drugimi predmeti (8. točka 135. člena ZVPot-1) in v drugih primerih pogodb, kot so določene v 135. členu ZVPot-1.

Za natančnejše informacije o postopku vračila izdelkov lahko pokličete na telefonsko številko ponudnika 05 700 00 30.

OBVEZNO JAMSTVO ZA SKLADNOST BLAGA

I) ZAHTEVE ZA SKLADNOST

Prodajalec je odgovoren za neskladnost blaga, skladno z določbami ZVPot-1. (Glej 71. člen ZVPot-1 in nasl.)

Prodajalec dobavi potrošniku blago, ki izpolnjuje subjektivne in objektivne zahteve za skladnost blaga iz 72., 73. in 74. člena ZVPot-1 (Uradni list RS, št. 130/22), kadar je to primerno, ter odgovarja za neskladnosti, ki jih je imelo blago v času dobave.

II) JAMČEVALNI ROK

Prodajalec odgovarja za vsako neskladnost blaga, ki obstaja ob dobavi blaga in ki se pokaže v dveh letih od dobave blaga. (1. odstavek 78. člena ZVPot-1).

Domneva se, da se neskladnost obstajala že v času dobave, če se pokaže v enem letu od dobave blaga, razen če prodajalec dokaže drugače ali če ta domneva ni združljiva z naravo blaga ali naravo neskladnosti. (1. odstavek 80. člena ZVPot-1).

III) JAMČEVALNI ZAHTEVKI V PRIMERU NESKLADNOSTI

V primeru neskladnosti blaga je potrošnik, ki je o neskladnosti obvestil prodajalca pod pogoji in v vrstnem redu, kot to določa ZVPot-1, upravičen, da:

  1. zahteva od prodajalca brezplačno vzpostavitev skladnosti blaga;
  2. zahteva znižanje kupnine v sorazmerju z neskladnostjo ali odstopi od prodajne pogodbe in zahteva vračilo plačanega zneska.

V vsakem primeru ima potrošnik tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza blaga, ki nastanejo zaradi uveljavljanja jamčevalnega zahtevka, kot je navedenem v prejšnjem odstavku. (Glej 81. člen ZVPot-1).

Potrošnik lahko od prodajalca zahteva brezplačno vzpostavitev skladnosti, in sicer tako, da prodajalca obvesti o neskladnosti ter zahteva, da ta v razumnem roku, ki ni daljši od 30 dni, brezplačno vzpostavi skladnost blaga brez znatnih nevšečnosti za potrošnika, pri čemer se upoštevata zlasti narava blaga in namen, za katerega potrošnik blago potrebuje. Rok 30 dni se lahko podaljša na najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar za največ 15 dni. (Glej 82. člen ZVPot-1).

Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova neskladnosti samo, če o neskladnosti obvesti prodajalca v dveh mesecih od dneva, ki je bila neskladnost ugotovljena. Potrošnik mora v obvestilu o neskladnosti natančno opisati neskladnost. Obvestilo o neskladnosti lahko potrošnik prodajalcu sporoči osebno, o čemer mu prodajalec izda potrdilo ali pa ga pošlje v prodajalno, kjer je bilo blago kupljeno, ali pa ga sporoči zastopniku prodajalca, s katerim je sklenil prodajno pogodbo. Potrošnik mora prodajalcu omogočiti, da blago, za katerega potrošnik zatrjuje, da je neskladno, pregleda (84. člen ZVPot-1).

Potrošnik lahko v primeru neskladnosti blaga, prodajalca o tem obvesti tudi tako, da izpolni in pošlje na naslov prodajalca info@unikashop.si. ali UNIKA TTI d.o.o., Volaričeva ulica 1, 6230 Postojna izpolnjen obrazec za vračilo neskladnega blaga.

Obrazec za vračilo neskladnega blaga najdete tukaj.

Da bi se vzpostavila skladnost blaga, lahko potrošnik izbere med popravilom blaga in zamenjavo blaga z novim, razen če je izpolnitev izbranega jamčevalnega zahtevka nemogoča ali izpolnitev izbranega jamčevalnega zahtevka predstavlja nesorazmerne stroške za prodajalca v primerjavi z drugim jamčevalnim zahtevkom ob upoštevanju vseh okoliščin  (4. odstavek 82. člena ZVPot-1).

Potrošnik lahko zahteva sorazmerno znižanje kupnine ali odstopi od prodajne pogodbe v katerem koli od naslednjih primerov:

– prodajalec ni popravil ali zamenjal blaga ali, kadar je to ustrezno, ni končal popravila ali izvedel zamenjave blaga v skladu z zakonom oziroma je zavrnil potrošnikov jamčevalni zahtevek za vzpostavitev skladnosti blaga;

– neskladnost obstaja, čeprav je prodajalec skušal vzpostaviti skladnost;

– narava neskladnosti je tako resna, da upravičuje takojšnje sorazmerno znižanje kupnine ali odstop od prodajne pogodbe;

– prodajalec je izjavil ali pa je iz okoliščin očitno, da prodajalec ne bo vzpostavil skladnosti blaga v razumnem roku ali brez znatnih nevšečnosti za potrošnika.

V vsakem primeru lahko potrošnik odstopi od prodajne pogodbe in zahteva vračilo plačanega zneska, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga (1. in 2. odstavek 83. člena ZVPot-1).